Medlemmarna i Brf Klosters Fälad kallas till extra föreningsstämma 2023-02-16

Medlemmarna i Brf Klosters Fälad kallas härmed till extra föreningsstämma.

Här kan du hämta och läsa mer om fullmakten
Här kan du hämta och läsa mer om kallelsen

Datum: 2023-02-16
Tidpunkt: 19:00
Plats: Holken (Vildgåsvägen 25, gaveln)

OBS – Röstning kan endast ske i möteslokalen.

Anledning till extra stämma:
Vid årsstämma 2022 togs, enligt styrelsens goda minne, beslut om extern revisorsbyrå som inte blev protokollfört.
För att revisorn ska kunna utföra revision av föreningens årsredovisning behövs revisorsbyrå och namn på revisor vara utsedd i protokollet. Därför måste en extra stämma genomföras.

Enda punkten på dagordningen utöver de obligatoriska punkterna är därmed val av revisor.

Valberedningen föreslår att välja Camilla Backlund från BoRevision som ordinare revisor samt Carl Fagergren från BoRevision som revisorsuppleant.

Dagordning till extrastämma:
a. Stämmans öppnande.
b. Fastställande av röstlängd.
c. Val av stämmoordförande.
d. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
e. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet.
f. Val av rösträknare.
g. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
h. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
i. Stämmans avslutande.

/Styrelsen