Information och kontaktuppgifter till valberedningen

Vi söker dig som bor i föreningen och som brinner för vår förening och som vill vara med och påverka.
Då skulle kanske styrelsearbetet  vara något för dig!
Tveka inte utan ta kontakt med oss i valberedningen så kan vi berätta mer!

 

Ronny Book
0734-48 59 53
Joacim Öhlin
0706-77 04 34

Vilka lagar och regler styr valberedningens arbete?

Någon lag om att det ska finnas en valberedning eller om hur den ska arbeta existerar faktiskt inte. Är det då ett helt laglöst område där valberedningen kan agera hur som helst? Nej, dels kan det föreningens stadgar reglera hur valberedningen ska arbeta, dels kan en valberedning inte kräva tillgång till sekretessbelagda protokoll eller sitta med på styrelsemöte.

Kan någon på föreningsstämman föreslå andra personer än vad valberedningen har gjort?

Ja, absolut. Valberedningens syfte är att underlätta valen och är därför ett beredningsorgan och inget beslutsorgan. Det är stämman som väljer och medlemmarna har förslagsrätt när det gäller förtroendeposter.

Vad händer om valberedningen inte får fram tillräckligt med kandidater till en styrelse?

Då återstår det att se om det kommer in ytterligare nomineringar under själva stämman. Dessa personer måste givetvis acceptera att de blir nominerade. Om det fortfarande inte går att få ihop en styrelse med det antal ledamöter och suppleanter som stadgarna anger, kan det i slutändan bli frågan om föreningens existensberättigande, då den kan tvingas upphöra.

Ska valberedningen få ett arvode?

Det är upp till föreningsstämman att besluta om. I en mindre förening är det kanske inte vanligt, men annorlunda i en större förening där valberedningens arbete är mer tidskrävande.

Måste valberedningen lämna ett skriftligt förslag till stämman med sina förslag?

Det finns inga lagregler för valberedningar, men en förening kan ju ha bestämmelser i sina stadgar. Sägs inget i stadgarna kan en beredning arbeta på det sätt den finner lämpligt. Den avgör alltså själv om den vill föra noteringar om arbetet eller inte och avgör hur den vill presentera sina förslag muntligt eller skriftligt på stämman. Är medlemmarna på stämman inte nöjd med valberedningens arbete kan dessa föreslå andra namn som ingår i gruppen under kommande år.

Kan valberedningen föreslå sig själva till uppdrag?

Ja, det kan den. Det finns normalt sett mer än en person i valberedningen som kan föreslå. Om valberedningen föreslår en nära anhörig till en valberedare att ingå i styrelsen kan det vara snyggt om valberedningen upplyser om att just den anhöriga valberederaren inte deltagit i beredningen av förslaget då det gäller just denna person.

Valberedningen vill sitta med på våra styrelsemöten. Får de det?

Valberedningen har inte rätt att närvara på styrelsens sammanträden och ska inte heller ges den rätten. Det bästa är om valberedningen får möjlighet att intervjua styrelsen om deras arbete och om hur detta fungerar. Det hänger direkt samman med den tystnadplikt som gäller för styrelsen. Om någon utomstående är med, till exempel en valberedare, gäller inte tystnadsplikt för denne. Det blir en konstig situation då det blir fråga om att en föreningsstämma ska ta ställning till ansvarsfrihet. En utomstående person har varit med på möten men saknar helt ansvar.

Valberedningen vill ta del av våra styrelseprotokoll. Får de det?

Nej, av samma skäl som att de inte har rätt att vara med på styrelsens möte. Valbredningens uppgift är att lägga fram förslag till de olika förtroendeuppdragen. I övrigt är valberedningens ledamöter vanliga medlemmar och har alltså inte fler rättigheter än dessa.

Kan valberedaren ha några funktioner vid stämman, såsom rösträknare, eller är det jäv?

Det finns inget som hindrar att valberedaren är rösträknare, justerare eller har annat uppdrag just på stämman.

Valberedningen föreslår att vi på stämman ska välja en särskild revisionsfirma, men utan att ange några personnamn. Är det en korrekt arbetsgång?

Ja, det är korrekt. Oftast anger man en person som revisionsansvarig men ibland kan det vara klokt att enbart utse en firma.

Vem föreslår vem som ska sitta i valberedningen?

Det finns inga regler här. Vem som helst av medlemmarna på stämman kan föreslå kandidater. En del föreningar låter före detta styrelseledamöter ingå i valberedningen, eftersom de känner många i föreningen och dessutom vet vilka kompetenser som behövs i styrelsen.

Vad händer om en av valberedarna flyttar? Måste vi ha en ny stämma?

Står det något om valberedning i stadgarna? I så fall talar det starkt för att om en valberedare avgår och stadgarna anger att de ska finnas två måste ny stämma sammankallas för att utse en ny valberedare. Även om detta inte sägs klart i stadgarna är det faktum att en stämma har utsett två valberedare troligen i sig skäl nog för att ny stämma bör hållas för nyval.

Kan valberedningen föreslå en person som inte är medlem i föreningen till styrelsen?

Det beror på vad som står i stadgarna. Ofta är det möjligt att välja någon som bor tillsammans med en av föreningens medlemmar. Ibland anger stadgarna att en helt utomstående person går att välja in.